Reklamace

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „VOP“) společnosti Farma Rampuše, zastoupenou fyzickou osobou Pavlem Smolkou, se sídlem Kunčina ves 49, 516 01 Zdobnice, IČ: 71180532, DIČ: CZ7501113400 (dále jen jako „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a bez výhrad jej přijímá.
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi
věci váží.

V případě, že prodávající v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem nebo jakoukoli reklamou poskytuje na zboží prodlouženou záruku – je povinen v záručním listu uvést vyjma povinných náležitostí rovněž informace o této prodloužené záruce.

Ke každému zboží přikládá prodávající fakturu se specifikací výrobku, která slouží zároveň jako záruční list a předkláká originální obal s etiketou.

Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Prodávající poskytuje na jím dodávané zboží záruku v trvání a za podmínek uvedených na obalu dodávaného zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho osobním převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží po jeho převzetí, je povinen s prodávajícím či dopravcem sepsat škodní protokol. Kromě zboží v uzavřených obalech může být přijato k reklamaci také zboží v načatých (otevřených) obalech, a to pouze v případě, že se jedná o celé původní balení, které bylo pouze otevřené a zboží v něm následně reklamované.

Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace bude ze strany prodávajícího vzhledem k charakteru zboží řešena neprodleně. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění podmínek skladování a uchovávání zboží daných prodávajícím. Způsob vyřízení reklamace bude posuzován individuálně a vždy po dohodě kupujícího s prodávajícím.

Reklamace po datu spotřeby zboží nevyřizujeme!

Způsob vyřízení reklamace

 • Osobně v místě nákupu na adrese Kunčina ves 49, 516 01 Zdobnice
 • písemně na adrese Pavel Smolka, Kunčina ves 49, 516 01 Zdobnice
 • elektronicky na adrese [email protected],
 • telefonicky na tel.: 604 906 691.
 • Jakákoliv reklamace zjištěných vad musí obsahovat fakturu či prodejku za hotové, identifikaci zboží ve formě originálního obalu s etietou a na něm zjištěných vad.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2023.

Firma Farma Rampuše – Pavel Smolka si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

Farma Rampuše

Kunčina ves 49
516 01 Zdobnice

IČ: 71180532
DIČ: CZ7501113400

Kontakt

Pavel Smolka / Objednávka masa

604 906 691

Veronika Smolková / Ubytování

776 857 331

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnýZpět do Obchodu